0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

หลักสูตรที่ 28 - การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 27 - รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 26 - E-Tax invoice by Email

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 01:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 01:00
 • 0 บาท

หลักสูตรที่ 25 - แกะรอยงบการเงิน

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 24 - การจัดทำงบการเงินรวม

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 23 - สรุปภาษีสำหรับผู้ประกอบการ (ตอนที่ 2)

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 22 - สรุปภาษีสำหรับผู้ประกอบการ (ตอนที่ 1)

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 21 - บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • CPD: บัญชี 14:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 14:00 อื่นๆ 00:00
 • 1,000 บาท

หลักสูตรที่ 20 - สูตร excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานด้านบัญชี

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • 500 บาท

หลักสูตร 17 - สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 14:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 14:30
 • 1,500 บาท

หลักสูตร 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตร 15 - การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 12 - สินค้าคงเหลือ

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 11 - เจาะลึกมาตรฐาน TAS8 TFRS2 TAS11

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 10 - Deferred tax และ Employee benefit

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 7 - มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 8 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด

 • CPD: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 07:00 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 07:00
 • 500 บาท