0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

หลักสูตร 13 - การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ (Update สำหรับงบ ณ 31/12/59 เป็นต้นไป)

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่14 - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตร 15 - การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตร 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตร 17 - สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

 • CPD: บัญชี 06:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 06:30
 • 1,500 บาทหลักสูตรที่ 3 - เจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 6 - การจัดทำงบกระแสเงินสด

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 7 - มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 8 - การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่9 - บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่

 • CPD: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 10 - Deferred tax และ Employee benefit

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 11 - เจาะลึกมาตรฐาน TAS8 TFRS2 TAS11

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท

หลักสูตรที่ 12 - สินค้าคงเหลือ

 • CPD: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • CPA: บัญชี 06:30 อื่นๆ 00:00
 • 500 บาท