0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6207-06-121-003-03-E
CPA : 6207-06-121-003-03-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 07:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่ 4 - เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ


ความสำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในปัจจุบันรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลนั้นก็จะมาจากภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชนนั่นเอง ซึ่งหากเราทำการแบ่งประเภทของภาษีออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาษีสินค้าและบริการ, ภาษีรายได้ กำไร และกำไรจากสินทรัพย์, ภาษีการค้าระหว่างประเทศ และภาษีอื่นๆ จะเห็นได้ว่าภาษีสินค้าและบริการเป็นภาษีที่มีส่วนสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ดังข้อมูลต่อไปนี้

อ้างอิง : The World Bank’s Open Data

จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษีสินค้าและบริการมีสัดส่วนถึง 51% ของภาษีทั้งหมดในประเทศ (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งภาษีในกลุ่มนี้หลักๆนั่นก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องรู้กฎหมายภาษีอากรเพื่อที่จะได้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และรัฐบาลจะได้สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศต่อไป

นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในหลักสูตรนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่นๆอีกด้วย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งล้วนเป็นภาษีที่พวกเราชาวไทยควรศึกษาทั้งสิ้น

หลักสูตรเจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ทางทีมงานของพวกเราทำมาด้วยความตั้งใจ โดยมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบความเข้าใจอย่างละเอียด และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในด้านภาษีมากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป

Credit : CPD Tutor Team