0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-006-04-E
CPA : 6310-06-121-006-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

Deferred tax และ Employee benefitTAS12 : ภาษีเงินได้ (Deferred tax)

1.         วัตถุประสงค์

2.         คำนิยาม

3.         ฐานภาษี

4.         ขั้นตอนการคำนวณ DTA/DTL

5.         เกณฑ์การพิจารณา DTA และ DTL

6.         การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7.         การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล


TAS19 : ผลประโยชน์พนักงาน

1.         ขอบเขต

2.         คำนิยาม

3.         ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

4.         ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5.         ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

6.         ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

7.         ตัวอย่างข้อมูลรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการบันทึกบัญชี