0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6510-06-121-016-04-E
CPA : 6510-06-121-016-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม. จรรยาบรรณ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

TFRS for NPAEs Update ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563 (ตอนที่ 1)


TFRS for NPAEs อัพเดทตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563 (ตอนที่1)

ในปัจจุบันธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs มีสัดส่วนและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ถ้านับเป็นสัดส่วนจำนวนบริษัทจะอยู่ที่ 99% เลยทีเดียว

ซึ่งตัว TFRS for NPAEs เดิม ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลย อย่างไรก็ตามในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกประกาศเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เพื่อให้มาตรฐานทันสมัยและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·       บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลง Update ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563

·       บทที่ 2 ภาพรวมและความหมาย TFRS for NPAEs/วัตถุประสงค์/คำนิยาม/เกณฑ์ในการวัดมูลค่า

·       บทที่ 3 การนําเสนองบการเงิน

·       บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

·       บทที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

·       บทที่ 6 ลูกหนี้

·       บทที่ 7 สินค้าคงเหลือ

·       บทที่ 8 เงินลงทุน

·       บทที่ 9 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

·       บทที่ 10 จรรยาบรรณ

หลักสูตร TFRS for NPAEs นี้ทางทีมงานของพวกเราทำมาด้วยความตั้งใจ โดยมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบความเข้าใจอย่างละเอียด และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของพวกเรากันต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ