0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6010-06-121-003-04-E
CPA : 6010-06-121-003-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่ 3 - เจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล


ความสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปัจจุบันรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลนั้นก็จะมาจากภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชนนั่นเอง ซึ่งหากเราทำการแบ่งประเภทของภาษีออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาษีสินค้าและบริการ, ภาษีรายได้ กำไร และกำไรจากสินทรัพย์, ภาษีการค้าระหว่างประเทศ และภาษีอื่นๆ จะเห็นได้ว่าภาษีรายได้ กำไร และกำไรจากสินทรัพย์  เป็นภาษีที่มีส่วนสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ดังข้อมูลต่อไปนี้

อ้างอิง : The World Bank’s Open Data

จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษีรายได้ กำไร และกำไรจากสินทรัพย์  มีสัดส่วนถึง 42% ของภาษีทั้งหมดในประเทศ (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งภาษีในกลุ่มนี้หลักๆจะประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ซึ่งเป็นภาษีที่เสียจากฐานของรายได้) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (ซึ่งเป็นภาษีที่เสียจากฐานของกำไร)

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องรู้กฎหมายภาษีอากรเพื่อที่จะได้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และรัฐบาลจะได้สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับหัวข้อในการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรดังกล่าวนั้นเป็นดังต่อไปนี้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : เรื่องทั่วไป + ประเภทเงินได้พึงประเมิน

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น + การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : เรื่องทั่วไป

6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : เงื่อนไขทั่วไปในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 65 ทวิ, กฏกระทรวง และพระราชกฤษฎีกาต่างๆ)

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (มาตรา 65 ตรี) และรายได้ที่ได้รับการยกเว้น

8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล : การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

การเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้นนั้นเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด (ความยาวของเนื้อหาหลักสูตรประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ สามารถดูวิธีการสั่งซื้อ วิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่หน้าหลักของ www.cpdtutor.com 

นอกจากนี้หากผู้ที่มาอบรมกับเราแล้วมีคำถามสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถเขียนคำถามมาได้ที่ Web board หรือโทรมาปรึกษากับทีมงานของเราได้ฟรีที่ 087-6732884

หลักสูตรเจาะลึกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล นี้ทางทีมงานของพวกเราทำมาด้วยความตั้งใจ โดยมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบความเข้าใจอย่างละเอียด และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในด้านภาษีมากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป

Credit : CPD Tutor Team