0 รายการ0 บาท
 • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-002-04-E
CPA : 6310-06-121-002-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ตอนที่ 2)


ความสำคัญของ TFRS for NPAEs

ในปัจจุบันธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs มีสัดส่วนและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ตามข้อมูลดังนี้

หากมองในมุมของจำนวนรายธุรกิจจะเห็นได้ว่าธุรกิจกว่า 90% ในประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นการทำความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างพวกเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรของ TFRS for NAPEs 2 นั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 • บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • บทที่ 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • บทที่ 11 ต้นทุนการกู้ยืม
 • บทที่ 12 สัญญาเช่า
 • บทที่ 13 ภาษีเงินได้
 • บทที่ 14 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • บทที่ 15 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 • บทที่ 16 รายได้
 • บทที่ 17 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • บทที่ 18 สัญญาก่อสร้าง
 • บทที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๓


หลักสูตร TFRS for NPAEs นี้ทางทีมงานของพวกเราทำมาด้วยความตั้งใจ โดยมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบความเข้าใจอย่างละเอียด และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป

Credit : CPD Tutor Team