0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6310-06-121-001-04-E
CPA : 6310-06-121-001-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ตอนที่ 1)


ความสำคัญของ TFRS for NPAEs

ในปัจจุบันธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs มีสัดส่วนและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ตามข้อมูลดังนี้

หากมองในมุมของจำนวนรายธุรกิจจะเห็นได้ว่าธุรกิจกว่า 90% ในประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นการทำความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างพวกเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรของ TFRS for NAPEs 1 นั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • บทที่ 1 ความสำคัญของ TFRS for NPAEs/นิยาม/ความเป็นมาและวัตถุประสงค์/ขอบเขต/กรอบแนวคิด
  • บทที่ 2 การนำเสนองบการเงิน
  • บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • บทที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  • บทที่ 5 ลูกหนี้
  • บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ
  • บทที่ 7 เงินลงทุน
  • บทที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๙) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๓


หลักสูตร TFRS for NPAEs นี้ทางทีมงานของพวกเราทำมาด้วยความตั้งใจ โดยมีการอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบความเข้าใจอย่างละเอียด และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไป

Credit : CPD Tutor Team