0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6010-06-121-013-04-E
CPA : 6010-06-121-013-04-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.
CPA : บัญชี 00:00 ชม. อื่นๆ 06:30 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย กฤษ เกตุศร


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่14 - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

วัตถุประสงค์

    เสริมสร้างการทำงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต่อสังคม หน่วยงาน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องร่วมกันบนจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และช่วยสร้างเสริมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

ขอบเขตเนื้อหา

อธิบายถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานที่ดี สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อภิบายถึง โครงสร้างจรรยาบรรณการยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ขอบเขตในการทำงาน การรับงาน ข้อบังคับจรรยาบรรณสำหรับผู้สอบบัญชี ข้อบังคับจรรยาบรรณสำหรับผู้ทำบัญชี ปัญหาอุปสรรค์และการป้องกันการประพฤติผิดจรรยาบรรณ   การวางระบบบัญชีเบื้องต้น

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหัวข้อ และ เวลาการอบรม

หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

หัวข้อการอบรม                                                                                         เวลา

1.   คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และคำชี้แจงจรรยาบรรณ                   2 ชั่วโมง 04 นาที

-        คุณธรรม จริยธรรมสนการดำเนินธุรกิจ

-        คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานด้านการบัญชี

-        ข้อบังคับจรรยาบรรณสำหรับผู้สอบบัญชี

                                               

2.   ข้อบังคับจรรยาบรรณสำหรับผู้ทำบัญชี                                        2 ชั่วโมง 10 นาที

-        ข้อบังคับจรรยาบรรณสำหรับผู้ทำบัญชี

-        การวางระบบบัญชีเบื้องต้น

-        เพิ่มเติมความรู้AEC นักบัญชีไทย

3.   ปัญหาอุปสรรค์และการป้องกันการประพฤติผิดจรรยาบรรณ                  2 ชั่วโมง 16 นาที

 

 

รวม  6.30 ชั่วโมง