0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6204-06-121-008-02-E
CPA : 6204-06-121-008-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตรที่ 11 - เจาะลึกมาตรฐาน TAS8 TFRS2 TAS11


TAS 8 : นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1.         วัตถุประสงค์/ขอบเขต/คำนิยาม

2.         นโยบายการบัญชี

3.         การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.         ข้อผิดพลาด

       5.      ตัวอย่างในการเปิดเผยนโยบายบัญชี


TFRS 2 : การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1.         คำนิยาม

2.         ขอบเขต

3.         การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน

       4.       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด  


TAS 11 : สัญญาก่อสร้าง

1.         บทนำ/ขอบเขต/คำนิยาม

2.         การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง

3.         รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้าง

4.         การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้าง

       5.      การเปิดเผยข้อมูล