0 รายการ0 บาท
  • คุณยังไม่ได้เลือกซื้อคอร์สอบรม

รหัสหลักสูตร CPD : 6104-06-121-010-02-E
CPA : 6104-06-121-010-02-E


การนับชั่วโมง CPD : บัญชี 06:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
CPA : บัญชี 06:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.


ระยะเวลาอบรม 90 วัน


ผู้บรรยาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน


ราคา 500 บาท

Facebook Twitter Google+ Print

หลักสูตร 13 - การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ (Update สำหรับงบ ณ 31/12/59 เป็นต้นไป)


การเขียนหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (สำหรับงบที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/59 และหลังวันที่ 31/12/59 เป็นต้นไป)

สำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรวิธีการเขียนหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งจะบังคับใช้สำหรับงบ ณ วันที่ 31/12/59 และหลังวันที่ 31/12/59 เป็นต้นไป ซึ่งวิธีในการเขียนรายงานจะแตกต่างไปจากเดิมมาก โดยจะนำวรรคความเห็นของผู้สอบบัญชีมาไว้เป็นวรรคแรกสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสามารถแสดงได้ดังตารางนี้


สำหรับผู้ทำบัญชี ความรู้ในเรื่องของหน้ารายงานผู้สอบบัญชีก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากผู้ทำบัญชีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้งบการเงิน ซึ่งมีหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นผู้ทำบัญชีจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เข้าใจถึงความน่าเชื่อถือของงบการเงินที่ตนเป็นผู้จัดทำ และเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ

เนื้อหาของหลักสูตร

บทนำ : ภาพรวมของหลักสูตร

บทที่ 1 : TSA 700 “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน”

บทที่ 2 : TSA 705 “การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”

บทที่ 3 : TSA 706 "วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื่องอื่น"

บทที่ 4 : TSA 720 "ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น"

บทที่ 5 : TSA 570 "การดำเนินงานต่อเนื่อง"

บทที่ 6 : TSA 701 "การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ"